ПРАВИЛНИК за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за основање на подружница на странско друштво за управување со инвестициски фондови во Република Македонија (Службен весник на РМ бр.68/2010) Образец ДУФ-Б-ДРП

ZIF28_1.doc