Правилник за изменување и дополнување на Правилникот начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за основање на подружница на странско друштво за управување со инвестициски фондови во Република Македонија (Службен весник на РМ бр.99/2014)

ZIF28a.pdf