ПРАВИЛНИК за сметковниот план, содржината на одделните сметки во сметковниот план на затворените фондови, како и формата и содржината на финансиските извештаи на затворените фондови (Службен весник на РМ бр.166/2010) Прилог 1-5

ZIF30_5.doc