ОДЛУКА за утврдување на начинот на пресметување на приносот по удел во отворен инвестициски фонд и за пресметување на вола-тилноста на инвестициски фонд (Службен весник на РМ бр.170/2010)

ZIF31.pdf