ПРАВИЛНИК за методологијата за пресметување на ризиците од вложувањата во финансиски деривативни инструменти (Службен весник на РМ бр.170/2010)

ZIF32.pdf