ПРАВИЛНИК за условите и начинот за давање одобрение за издавање на удели и издавање и регистрирање на акции на резидентни инвестициски фондови надвор од Република Македонија и продажба на удели и акции на нерезидентни инвестициски фондови во Република Македонија (Службен весник на РМ бр.101/2014)

ZIF33.pdf