ПРАВИЛНИК за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на инвестициски фондови и начинот на утврдување на идентификацискиот број на инвестицискиот фонд (пречистен текст)(Службен весник на РМ бр.161/2015) Образец З-ПИФ

ZIF3_6.doc