ПРАВИЛНИК за документацијата што се поднесува кон барањето за издавање дозвола за понуда за преземање (Службен весник на РМ бр.128/2013)

ZPAD1.pdf