ПРАВИЛНИК за формата и содржината на барањето за добивање дозвола за понуда за преземање (Службен весник на РМ бр.131/2016)

ZPAD5.pdf