ПРАВИЛНИК за документацијата што се поднесува кон барањето за издавање дозвола за понуда за преземање (Службен весник на РМ бр.128/2013) Образец ПРЕ-ХВ 12

ZPAD1_1.doc