Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за документацијата што се поднесува кон барањето за издавање дозвола за понуда за преземање (Службен весник на РМ бр.125/2014)

ZPAD1a.pdf