Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за утврдување на заедничко дејствување согласно Законот за преземање на акционерските друштва (Службен весник на РМ бр.81/2014)

ZPAD2a.pdf