ПРАВИЛНИК за содржината на проспектот за преземање (Службен весник на РМ бр.128/2013)

ZPAD3.pdf