ПРАВИЛНИК за содржината на проспектот за преземање (Службен весник на РМ бр.128/2013) Прилог-Содржина на проспектот

ZPAD3-1.doc