Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на проспектот за преземање (Службен весник на РМ бр.125/2014)

ZPAD3a.pdf