ПРАВИЛНИК за условите кои треба да ги исполнат хартиите од вредност за замена (Службен весник на РМ бр.143/2013)

ZPAD4.pdf