Учесници и регистри

Document_AR73-2018-244506.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ останати - Паричен тек12.03.2019 11:43AR73-2018-2445064033531
Document_AR75-2018-243712.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Паричен тек15.02.2019 14:45AR75-2018-2437125111056
Document_AR75-2018-244348.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Паричен тек06.03.2019 11:13AR75-2018-24434804558669
Document_AR76-2018-243714.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Сеопфатна добивка15.02.2019 15:10AR76-2018-2437145111056
Document_AR76-2018-244209.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Сеопфатна добивка03.03.2019 10:20AR76-2018-24420904558669
Document_AR84-2018-243708.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на состојба15.02.2019 14:27AR84-2018-2437085111056
Document_AR84-2018-244210.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на состојба03.03.2019 10:23AR84-2018-24421004558669
Document_AR87-2018-243709.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на успех15.02.2019 14:28AR87-2018-2437095111056
Document_AR87-2018-244211.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Биланс на успех03.03.2019 10:24AR87-2018-24421104558669
Document_SR41-2019-243713.docxОстанати ценовно чувствителни информации15.02.2019 14:49SR41-2019-2437135111056
Document_SR41-2019-244383.pdfОстанати ценовно чувствителни информации07.03.2019 14:00SR41-2019-24438304558669
Document_AR60-2018-243710.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Промена во главнина15.02.2019 14:33AR60-2018-2437105111056
Document_AR60-2018-244212.xlsxГодишен извештај од АДПОИ финансиски - Промена во главнина03.03.2019 10:27AR60-2018-24421204558669
Document_AR68-2018-244504.xlsxГодишен извештај од АДПОИ останати - Биланс на успех - Природа на трошоци12.03.2019 11:26AR68-2018-2445044033531
Document_AR69-2018-244494.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ останати - Биланс на состојба - Природа на трошоци12.03.2019 10:51AR69-2018-2444944033531
Document_AR70-2018-244507.xlsxПолугодишен извештај од АДПОИ останати - Промена во главнина - Природа на трошоци12.03.2019 11:51AR70-2018-2445074033531