Вести, говори и интервјуа

lile.JPG

КХВ учествуваше на 44 –тата Годишна Конференција на IOSCO

lile.JPG

KLV-ja morri pjesë në Konferencën e 44-të Vjetore të IOSCO-s

iv-1.jpg

СООПШТЕНИЕ до јавноста

iv-1.jpg

KOMUNIKATË deri te publiku

CHA_8189.JPG

С Т А В

CHA_8189.JPG

QËNDRIM

iv1.jpg

Средношколци од Северна Македонија вицешамиони на Европскиот квиз на пари

iv1.jpg

Nxënësit e shkollave të mesme nga Maqedonia e Veriut nënkampionë në kuizin Evropian të Parave

CHA_8189.JPG

КХВ одобри две ИНИЦИЈАЛНИ ЈАВНИ ПОНУДИ

CHA_8189.JPG

KLV-ja miratoi dy OFERTA PUBLIKE FILLESTARE

iv1.jpg

Посета на студенти од Универзитетот „Американ Колеџ„

iv1.jpg

Vizitë e studentëve të Universitetit “Kolexhi Amerikan”

oecd.jpg

Започнаа активностите за подготовка на првата национална стратегија за финансиска едукација на популацијата

oecd.jpg

Filluan aktivitetet për përgaditje të strategjisë së parë kombëtare për edukatë financiare të popullatës

global.jpg

Комисијата традиционалнo и оваа година ја одбележа Глобалната недела на парите

global.jpg

Edhe këtë vit Komisioni tradicionalisht shënoi Javën globale të parave

n.JPG

Претседателот на КХВ М-р Алити на 20 годишната Берзанска конференција: Добар регулатор е катализатор на економскиот развој, а не кочничар

n.JPG

Kryetari i KLV-së në 20 vjetorin e konferencës së Bursës: Rregullator i mirë është katalizator i zhvillimit ekonomik, e jo frenues

sec.jpg

ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНА НА МЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОВЛАСТЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ СО ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

sec.jpg

PROPOZIM RREGULLORE PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË RREGULLORES PËR PËRMBAJTJE TË RAPORTIT MUJOR PËR PUNËN E PERSONIT TË AUTORIZUAR JURIDIK ME LIÇENCË PËR PUNË ME LETRA ME VLERË

sec.jpg

ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА КНИГАТА НА НАЛОЗИ

sec.jpg

P R O P O Z I M RR E G U LL O R E PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË RREGULLORES PËR PËRMBAJTJEN DHE MËNYRËN E MBAJTJES TË LIBRIT TË URDHËRESAVE

sec.jpg

ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА И НАДЗОР

sec.jpg

PROPOZIM RREGULLORE PËR MËNYRËN DHE PROCEDURËN PËR KRYERJE TË KONTROLLIT DHE MBIKQYRJES

sec.jpg

Прилог

sec.jpg

Shtojca

global.jpg

КХВ ја одбележува Глобалната недела на парите

global.jpg

KLV-ja shënon Javën Globale të Parave

kviz.JPG

МАРКО ИНЃИЛИЗОВ и ВИКТОРИЈА ПАНОВА СЕ ПОБЕДНИЦИ НА НАЦИОНАЛНИОТ НАТПРЕВАР – ЌЕ ЈА ПРЕТСТАВУВААТ ЗЕМЈАВА НА ФИНАЛЕТО НА ЕВРОПСКИОТ КВИЗ НА ПАРИТЕ

kviz.JPG

MARKO INGJILIZOV DHE VIKTORIJA PANOVA JANË FITUES TË GARËS KOMBËTARE – DO PËRFAQËSOJNË VENDIN TONË NË FINALEN E KUIZIT EVROPIAN TË PARAVE

iv.jpg

СТАРТУВАШЕ сертификационата обука за ПОРТФОЛИО МЕНАЏЕРИ

iv.jpg

STARTOI trajnimi i çertifikimit për MENAXHERË TË PORTOFOLIT

2.JPG

Потпишан нов меморандум за соработка: Регулаторните институции на финансискиот систем ќе ги зајакнат активностите за подигнување на нивото на финансиска писменост и ќе започнат активности за подобрување на финансиската инклузија на населението

2.JPG

Nënshkruhet memorandum i ri për bashkëpunim: Institucionet rregullatore të sistemit financiar do përforcojnë aktivitetet për ngritje të nivelit të arsimimit financiar dhe do fillojnë aktivitete për përmirësimin e inkluzionit financiar të popullatës

sec.jpg

П Р Е Д Л О Г П Р А В И Л Н И К за изменување и дополнување на Правилникот за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска куќа

sec.jpg

P R O P O Z I M RR E G U LL O R E për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për informata shtesë që duhet të përmbajë kërkesa për dhënien e lejes për punën e një shtëpie të brokerimit

slika sovet.jpg

Претседателот на Комисијата за хартии од вредност М-р Алити учествуваше на Третата седница на Советот за развој на пазарот на капитал

slika sovet.jpg

KRYETARI I KOMISIONIT TË LETRAVE ME VLERË MR.SC. ALITI SOT MORI PJESË NË SEANCËN E TRETË TË KËSHILLIT PËR ZHVILLIMIN E TREGUT TË KAPITALIT

Слика 13-03.jpg

КОМИСИЈАТА ГИ ПОДДРЖУВА МЛАДИТЕ

Слика 13-03.jpg

KOMISIONI I MBËSHTET TË RINJTË

taiex.JPG

OДРЖАНА TAIEX ЕКСПЕРТСКА МИСИЈА

taiex.JPG

I MBAJTUR TAIEX MISIONI I EKSPERTËVE

IMG_4399.JPG

Претседателката Алити на средба со делагација на American Council of Young Political Leaders

IMG_4399.JPG

Kryetarja Aliti në takim me delegacionin e American Council of Young Political Leaders

IMG_4195.JPG

Засилена соработка меѓу Комисијата за хартии од вредност и Албанската Агенција договорија Алити и Кочи

IMG_4195.JPG

Aliti dhe Koçi dakorduan bashkëpunim të zgjeruar ndërmjet Komisionit të letrave me vlerë dhe Agjencionit Shqiptar

khv.jpg

Одржана серија работни состаноци на Народната банка и Комисијата за хартии од вредност

khv.jpg

Mbahen një sërë takimesh pune të Bankës Popullore dhe Komisionit për Letra me Vlerë

IMG_4118 rabotilnica.JPG

Втор Outreach семинар - КХВ и акционерските друштва дискутираа за Законот за преземање

IMG_4118 rabotilnica.JPG

Outreach seminari i dytë – KLV-ja dhe shoqëritë aksionare diskutuan për Ligjin për marrje

IMG_4083.jpg

КХВ се приклучи во борбата против аерозагадувањето

IMG_4083.jpg

KLV-ja u kyç në luftën kundër ndotjes së ajrit

facebook_1551081243247.jpg

Одржана работна средба за подготовка за Европскиот квиз на парите

facebook_1551081243247.jpg

Takim i mbajtur pune për përgaditje të Kuizit Evropan të parave

iv.jpg

Комисијата за хартии од вредност беше домаќин на група студенти

iv.jpg

Komisioni i letrave me vlerë ishte nikoqir i një grupi të studentëve

CHA_3525.JPG

Обука за портфолио менаџер

CHA_3525.JPG

Trajnimin për menaxher të portofolit

komisija.png

Известување

komisija.png

Lajmërim

Лого КХВ.jpg

КХВ има нов заштитен знак-лого

Лого КХВ.jpg

KLV-ja ka logo-markë të re tregtare

EMQ_Logo_EU-smaller-3.png

Финансиската едукација станува предизвик

EMQ_Logo_EU-smaller-3.png

Edukata financiare bëhet sfidë

ivana.jpg

ОТВОРЕН ДЕН ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ДУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

ivana.jpg

DITË E HAPUR PËR ARSIMIM PROFESIONAL DUAL

lile.JPG

КХВ СПОДЕЛУВА - Прв Outreach Семинар ,,Новини во Законот за преземање на акционерските друштва,,

lile.JPG

KLV-ja NDAN – Outreach Seminari i parë “Risi në Ligjin mbi ndërmarrje të shoqërive aksionare,,

lazar_pop_trajkov-3.jpg

ЈАВЕН КОНКУРС за избор на идејно решение за заштитен знак (лого) на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија

lazar_pop_trajkov-3.jpg

KONKURS PUBLIK për përzgjedhjen e zgjidhjes ideore të markës tregtare (logo) të Komisionit të letrave me vlerë të Republikës së Maqedonisë

sec.jpg

ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИК ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО ДЕЈСТВУВАЊЕ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА

sec.jpg

PROPOZIM RREGULLORE PËR KRITERET E PËRCAKTIMIT TË VEPRIMEVE TË PËRBASHKËTA NË PËRPUTHJE ME LIGJIN MBI NDËRMARRJEN E SHOQËRIVE AKSIONARE

CERTIFIED-PORTFOLIO-MANAGER.jpg

Сертификациона програма за портфолио менаџмент

CERTIFIED-PORTFOLIO-MANAGER.jpg

Program çertifikimi për menaxhment të portofolit

sec.jpg

Известување

sec.jpg

Lajmërim

IMG_0867.JPG

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ПАВЕЛ ШАТЕВ

IMG_3241.JPG

Ефективноста во борбата за спречување перење пари зависи од способноста на индустријата да известува за сомнителни активности, а органите на надзор и на прогон да споделат навремени информации- Претседателкатa Алити на Семинарот на Советот на Европа

komisija.png

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност

20181227_113721.jpg

КХВ и УФР со координирани активности до засилена борба против перењето пари и финансирањето на тероризам-потпишан Меморандум за соработка

komisija.png

Правилник за измена на Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд

komisija.png

Предлог Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за работење со хартии од вредност

komisija.png

Предлог Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување

ivana.jpg

КХВ во соработка со НБРМ, Министерството за образование и МБА објавува ЈАВЕН ПОВИК до основните и средните училишта во Република Македонија

DSC_0438.jpg

Склучен меморандум за соработка во сферата на финансиската едукација

lazar_pop_trajkov-3.jpg

Техничка помош за финансиска едукација во Програмата на Конституенцата на Министерството за финансии на Холандија во соработка со Меѓународната мрежа за финансиска едукација при ОЕЦД

stopanska-komora-tabla.jpg

ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ ВО ФУНКЦИЈА НА БИЗНИСОТ- КХВ И СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ПОТПИШАА МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

абит слика 29 ноември.jpg

Преку серија алатки и иницијативи, КХВ и АБИТ ќе градат култура на поголема финансиска писменост на населението - Потпишан Меморандум за соработка

слика 1.JPG

Традиционалната Годишна Конференција за пазарот на капитал на КХВ ја собра берзанската и фондовската индустрија во Струга

IMG_1954.JPG

Интервју на Претседателот на КХВ, М-р Нора Алити за е-Банкар

DSC_0432-академија слика.JPG

КХВ и Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев ќе ја продлабочат соработката се договорија Алити и Елмази

Обуки слика.png

КХВРМ ја организира 17-тата обука за брокери и 7-мата обука за инвестициони советници

Обуки слика.png

KLVRM organizon trajnimin e 17 për brokerë dhe trajnimin e 7 për këshilltarë për investime

CHA_9832.JPG

М-р Нора Алити: ,,Без евроатланска интеграција, речиси е невозможно да се добие битката со привлекување на што е можно повеќе инвестиции,,

kapitelj1.jpg

Претставници на КХВ разменија искуства за Информатичкиот систем за известување во Словенечката Агенција за хартии од вредност

slika konkursi.JPG

Придобивките од приклучување кон евроатлантските организации врз пазарите на хартии од вредност атрактивна тема за младите- Конкурсот на КХВ е успешен

IMG_6281.jpg

Новиот финансиски инструмент (перпетуална обврзница), КХВ го презентираше пред банкарите

NOVA slika 1.JPG

КХВ потпиша Меморандум за соработка со Меѓународната гимназија НОВА

Nora Aliti.PNG

​Интервју на Претседателот на КХВ на РМ, м-р Нора Алити за Капитал

IMG_0853.JPG

КХВ се приклучи во Светскиот ден на чистење

DSC00150.JPG

Голем одзив на Првата крводарителска акција во КХВ

DSC00041.JPG

Регулаторот на заедничка маса со берзанската индустрија

slika perenje pari.JPG

Претседателката на КХВ М-р Нора Алити: ,, За успешна борба против перењето пари и финансирањето тероризам потребно е органите на надзор да споделуваат информации и по потреба да спроведуваат заеднички контроли,,

slik-39.png

К О Н К У Р С за најдобар научно-истражувачки труд/есеј

slik-39.png

K O N K U R S Për Ese/Punim më të mirë hulumtues-shkencor

Publikacii placeholder

Предлог Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за определување на задолжителната структура и начинот на пресметка на основната главнина на депозитар и на средствата што ја сочинуваат основната главнина

совет.JPG

​Претседателот на КХВ М-р Нора Алити учествуваше на состанокот на Советот за развој на пазар на капитал

stopanska-komora-tabla.jpg

КХВ на средба со берзанската индустрија

Slika Slovenija 1.jpg

Словенечкиот регулатор ќе ја поддржува КХВ во техничко-технолошкиот развој на ИТ капацитетите

Корица од публикацијата на НБРМ (002).jpg

„Паметно управување со парите – водич за личните финансии“

Ivana.jpg

Денови на финансиската писменост

28701093_914524612005796_3738744687038217700_o.jpg

КХВ ја одбележа Глобалната недела на парите

Publikacii placeholder

Правилник за внатрешна организациона поставеност и систематизација на работни места во Комисијата за хартии од вредност на РМ

слика крушево.JPG

РАБОТИЛНИЦА: Погледи кон иднината, со искуства од минатото, пазарот на хартии од вредност во 2018

finansiska edukacija-slika 11.jpg

Со финансиската едукација, граѓаните до здрави одлуки и поквалитетно живеење

Beti -koneferencija ohrid.jpg

Обраќање на Претседателот на Комисија за хартии од вредност на РМ М-р Елизабета Чингаровска на Годишна конференција на берза 21.04.2017 година-Охрид

Ивана.jpg

КХВ ја одбележува Глобалната недела на парите

SAS_2362.JPG

Говор на Претседателот на КХВ на работилницата :Environmental Social and Governance Standards - Challenges and Benefits

Претседателот на КХВ Чингаровска на работилницата организирана од ИФЦ

Маврово Слика.JPG

Работилница- Состојби и предизвици на македонскиот пазар на хартии од вредност

Image-1.jpg

ЗАЈАКНАТА РЕГИОНАЛНАТА КООРДИНАЦИЈА ЗА САНКЦИОНИРАЊЕ НА ПАЗАРНИТЕ МАНИПУЛАЦИИ И ИНСАЈДЕРСКОТО ТРГУВАЊЕ

fxlider-logo1.png

Предупредување до инвеститорите: FX LIDER не е под надзор на КХВ

getFile (4).jpg

Претседателот на КХВ Елизабета Чингаровска се обрати на Завршната конференција на Проект со ЕУ

Принципите на работење на КХВ, не мотивираат да се усогласиме и да ги имплементираме релевантните ЕУ Директиви и да донесеме подобри закони, со што овластените пазарни учесници ќе можат да ги планираат активностите однапред рече Претседателот на КХВ...

getFile (5).jpg

Панел:Европската перспектива на пазарите на капитал во регионот

Сите пазари на капитал во регионот се соочуваат со ниска ликвидност, но имаат потенцијал за раст беше констатирано на Панелот..

getFile (3).jpg

Претседателката на КХВ Чингаровска се обрати на Годишната берзанска конференција

Пазар, со нови финансиски инструменти и услуги и со поефикасна алокација на капиталот, треба да биде визијата за долгорочен развој на македонскиот пазар на хартии од вредност рече Претседателката на КХВ М-р Елизабета Чингаровска...

getFile (2).jpg

КХВ продолжи со едукација на средношколците

Одбележувањето на Глобалната недела на пари според Чингаровска потврдува дека активностите за финансиска eдукација на најмладите не застануваат овде...

getFile (1).jpg

Претседателот на КХВ Елизабета Чингаровска учествуваше на Европскиот регионален Комитет на IOSCO

Регионални тела за соработка, размена на податоци и информации врз основа на Мултилатералниот Меморандум за соработка се некои од темите на кои се дискутираше на Европскиот Регионален Комитет на IOSCO во Стокхолм...

Започнува Првата обука за корпоративни секретари

Целта на обуката е преку едукација на внатрешните правни советници во компаниите од страна на домашни и на странски експерти да се унапреди квалитетот на корпоративното управување и да се почитуваат постојните корпоративни правила и политики...

getFile (15).jpg

КХВ НА ЗАЕДНИЧКА МАСА СО БРОКЕРСКАТА И ФОНДОВСКАТА ИНДУСТРИЈА

Работилница:Пазар на капитал-состојби,предизвици и перспективи

getFile (16).jpg

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА КХВ ЧИНГАРОВСКА НА РАБОТНА СРЕДБА СО БУГАРСКАТА КОМИСИЈАТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Македонската и Бугарската Комисија го поддржуваат проектот за регионално поврзување на берзите и заеднички ќе ги преземат сите активности за негова реализација од аспект на регулатори....

getFile (14).jpg

КХВ ВО РАБОТНА ПОСЕТА НА ТИРАНА

Комисија за хартии од вредност на Република Македонија и Агенцијата за регулирање на финансискиот пазар во Република Албанија ја продлабочуваат соработката...

getFile (13).jpg

ПРЕКУ ВОДИЧ ДО ЕДУКАЦИЈА НА СРЕДНОШКОЛЦИТЕ ЗА ПАЗАРОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

КХВ, ИФЦ И СЕЦО изработија Водич кој има за цел да го подигне знаењето на средношколците за пазарот на хартии од вредност и неговото функционирање...

getFile (1).png

НОВА СОФТВЕРСКА ПЛАТФОРМА ЗА ИНВЕСТИЦИСКИТЕ ФОНДОВИ

Европската банка за обнова и развој и Комисијата за хартии од вредност заеднички го поттикнуваат развојот на пазарот на капитал во Македонија, со иновативни проекти кои ќе ги зајакнат регулативните рамки и ќе го подобрат квалитетот на супервизија...

getFile (12).jpg

СРЕДБА НА КХВ СО БЕРЗАНСКАТА И ФОНДОВСКАТА ИНДУСТРИЈА ВО БИТОЛА

На заедничка маса, Комисијата за хартии од вредност на РМ, берзанската и фондовската индустрија отворено дискутираа за состојбите на македонскиот пазар на хартии од вредност и за идните чекори...

ДОГОВОРЕНА СОРАБОТКА МЕЃУ КОМИСИИТЕ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА МАКЕДОНИЈА И ТУРЦИЈА

За тоа како да се подобри ликвидноста и да се зголеми бројот на инвеститори, македонскиот пазар на хартии од вредност ќе црпи искуства од еден од најголемите пазари во регионот - Истанбулската берза, која се смета за најголем пазар во евроазискиот регион.

Publikacii placeholder

Интервју за Економија и Бизнис

getFile (10).jpg

КОНФЕРЕНЦИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ ПАЗАР НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 2014

На 16 мај во Скопје во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, Македонската берза АД Скопје и Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје се одржа „Конференција на македонскиот пазар на хартии од вредност“

getFile (9).jpg

КХВ ОБУЧУВАШЕ СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ЗА КРИВИЧНИ ДЕЛА ПОВРЗАНИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

КХВ и Академијата на судии и јавни обвинители организираа тркалезна маса: ,,Кривични дела поврзани со хартии од вредност,,

getFile (8).jpg

,,ГЛОБАЛНАТА НЕДЕЛА НА ПАРИ,, ОДБЕЛЕЖАНА И ВО ВЕЛЕС

Во рамките на одбележувањето на „Глобалната недела на парите“ КХВ одржа едукативно предавање во велешкото економско училиште „Јовче Тесличков“...

getFile (7).jpg

КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РМ - ДЕЛ ОД ГЛОБАЛНАТА НЕДЕЛА НА ПАРИ

Во присуство на Вицепремиерот и министер за финансии, Гувернерот на НБРМ,Претседателот на КХВ, Претседателот на Советот на експерти на МАПАС и Претседателот на Советот на експерти на АСО стартуваше Глобалната недела на пари во Република Македонија...

getFile (6).jpg

ДЕБАТА: ЗОШТО НЕМА ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ?

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ,Македонската берза АД Скопје и Институтот на овластени ревизори на 19 февруари,2014 година во Скопје организираа тркалезна маса

getFile (5).jpg

РЕГУЛАТОРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА ПОТПИШАА МЕМОРАНДУМ ЗА ФИНАНСИСКА ЕДУКАЦИЈА

getFile (4).jpg

СЕМИНАР: “ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ ВО МАКЕДОНИЈА – СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ”

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ја собра на заедничка маса берзанската индустрија со цел отворено да се дискутира за состојбите на македонскиот пазар на хартии од вредност...

РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРЕОБРАЗБА НА ДРУШТВАТА СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ ВО АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА

Комисијата за хартии од вредност, Стопанската комора на Македонија,ИФЦ, СЕКО и Институтот на директори организираа работилница насловена „Зошто и како вашето друштво со ограничена одговорност да го преобразите во акционерско друштво...

getFile (2).jpg

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА КХВ ЧИНГАРОВСКА УЧЕСТВУВАШЕ НА 38-МА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА IOSCO ВО ЛУКСЕMБУРГ

Предизвиците на супервизорските тела и како да се утврди соодветеното ниво на регулација и заштита на инвеститорите беше тема на еден од Панелите на Годишната конференција на IOSCO...

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА КХВ ЧИНГАРОВСКА УЧЕСТВУВАШЕ НА МИЛОЧЕРСКИ РАЗВОЕН ФОРУМ

,,Финансиска писменост,, е панел дискусијата на која учествуваше Претседателот на КХВ...

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ КХВ И СУНР

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и Советот за унапредување и надзор на ревизијата потпишаа Меморандум за соработка.

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ КХВ И УПРАВАТА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИ КНИГИ

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и Управата за водење на матичните книги потпишаа Меморандум за соработка

КХВ ЌЕ РАЗМЕНУВА ИНФОРМАЦИИ СО РЕГУЛАТОРИТЕ НА 28 ЗЕМЈИ -ЧЛЕНКИ НА ЕУ

КХВ и регулаторите на 28 земји членки на ЕУ преку ESMA потпишаа Меморандум за размена на информации...

getFile.png

ЗАЕДНИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА КХВ, БЕРЗАТА И ДЕПОЗИТАРОТ

Перспективите на македонскиот пазар на хартии од вредност во светлина на актуелните економски состојби на домашно и светско ниво

getFile.jpg

РАБОТИЛНИЦА: „ШТО ЗНАЧИ И ШТО ЌЕ ДОНЕСЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА КОТАЦИЈА?“

Преку повеќе информации до раздвижен пазар на хартии од вредност - ова беше една од главните пораки што произлезе од Работилницата посветена на задолжителната котација...

Publikacii placeholder

Интервју за Утрински весник

Publikacii placeholder

Интервју за Капитал

Publikacii placeholder

Промоција на Прирачник за издавање на хартии од вредност

Publikacii placeholder

Интервју за Капитал

Publikacii placeholder

Проект за електронско доставување на податоци

Publikacii placeholder

Интервју за Форум

Publikacii placeholder

Изјава за Фокус

SAS_2362.JPG

Говор на Претседателот на КХВ М-р Елизабета Чингаровска на работилницата:Environmental. social and governance standards in the Macedonian corporate governance code for joint stock companies-Challenges and benefits

Сортирајте по:

Слободен пристап до информации

Обрасци:

 • Службено лице за посредување со информации од јавен карактер:

 • Габриела Јовева Ѓуровска
  Координатор за односи со јавност

 • Контакт телефони:
  (02)3244-670
  (02)3244-676

 • Електронска пошта:
  кhv@sec.gov.mk
  gabriela@sec.gov.mk