Процедура за продажба на акции по пат на јавна берзанска аукција од страна на Комисијата за хартии од вредност согласно Законот за преземање на акционерски друштва/ Procedure për shitjen e fletëfletëaksioneve me anë të ankandit publik në bursë pranë Komisionit të letrave me vlerë të Republikës së Maqedonisë në përputhje me Ligjin për ndërmarrjen e shoqërive fletëaksionare