ПРАВИЛНИК ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО ДЕЈСТВУВАЊЕ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА / RREGULLORE PËR KRITERET E PËRCAKTIMIT TË VEPRIMEVE TË PËRBASHKËTA NË PËRPUTHJE ME LIGJIN MBI NDËRMARRJEN E SHOQËRIVE AKSIONARE. <br><br>