Закон за преземање на акционерски друштва (неофицијален пречистен текст) (Службен весник на РМ бр.69/2013, 188/2013, 166/2014 и 154/2015)

ZPAD_1.docx