Закон за изменување на Законот за преземање на акционерските друштва (Службен весник на РМ бр.188/2013)

ZPAD_4.pdf