Пречистен текст на Инструкција за примена на Законот за преземање на акционерски друштва