Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност (Службен Весник на РМ бр.135/2011)

ZHV_8.pdf