Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност (Службен Весник на РМ бр.57/2010)

ZHV_9.pdf