Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност (Службен Весник на РМ бр.7/2008)

ZHV_10.pdf