Закон за изменување на Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.25/2007)

ZHV_11.pdf