Закон за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.95/2005)

ZHV_12.pdf