Одлука за утврдување содржина на месечен извештај за работење на друштво за инвестиционо советување / Vendim për përcaktimin e përmbajtjes së raportit mujor e të punuarit së shoqërisë për këshillim investues