АПЛИКАЦИЈА ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ/АЖУРИРАЊЕ НА КЛИЕНТ (физичко лице) / APLIKACIONI PËR REGJISTRIM/PËRDITËSIMIN E KLIENTIT (person fizik)