АПЛИКАЦИЈА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА/АЖУРИРАЊЕ НА КЛИЕНТ (правно лице) / APLIKACIONI PËR IDENTIFIKIM / PËRDITËSIMIN E KLIENTIT (person juridik)