Упатство за начинот на работење со хартии од вредност за брокерските куќи и овластените банки надвор од Република Северна Македонија / Doracak për mënyrën e të punuarit me letra me vlerë për shtëpitë e brokerimit dhe bankat e autorizuara jashtë Republikës