Закон за хартии од вредност (неофицијален пречистен текст) (Службен весник на РМ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015 и 192/2015)

ZHV_1.docx