Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вреденост (Службен весник на РМ бр.192/2015)

ZHV_2.pdf