Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вреденост (Службен весник на РМ бр.154/2015)

ZHV_3.pdf