Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вреденост (Службен весник на РМ бр.15/2015)

ZHV_4.pdf