Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.43/2014)

ZHV_5.pdf