Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.188/2013)

ZHV_6.pdf