Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.13/2013)

ZHV_7.pdf