Закон за изменување и дополнување на Законот за девизно работење (Службен весник на РМ бр.49/2001)

ZDR_10.pdf