Закон за девизно работење (Службен весник на РМ бр.34/2001)

ZDR_11.pdf