Закон за девизно работење (неофицијален пречистен текст) (Службен весник на РМ бр.34/2011, 49/2001, 103/2001, 51/2003, 81/2008, 24/2008, 24/2011, 135/2011, 188/2013, 97/2015 и 153/2015)

ZDR_1.docx