Закон за изменување и дополнување на Законот за девизно работење (Службен весник на РМ бр.153/2015)

ZDR_2.pdf