Закон за изменување и дополнување на Законот за девизно работење (Службен весник на РМ бр.97/2015)

ZDR_3.pdf