Закон за изменување и дополнување на Законот за девизно работење (Службен весник на РМ бр.188/2013)

ZDR_4.pdf