Закон за изменување и дополнување на Законот за девизно работење (Службен весник на РМ бр.24/2011)

ZDR_6.pdf