Закон за изменување и дополнување на Законот за девизно работење (Службен весник на РМ бр.81/2008)

ZDR_7.pdf