Закон за изменување и дополнување на Законот за девизно работење (Службен весник на РМ бр.51/2003)

ZDR_8.pdf