Закон за изменување и дополнување на Законот за инвестициски фондови (Службен весник на РМ бр.23/2016)