У П А Т С Т В О ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРОЦЕНКА НА РИЗИК ОД ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗАМ ЗА СУБЈЕКТИТЕ ПОД НАДЗОР НА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РМ / U DH Ë Z I M PËR ZBATIM TË VLERËSIMIT TË RREZIKUT PËR PASTRIMIT TË PARAVE DHE FINANCIMIN E TERRORIZMIT PËR SUBJEKTET NËN MBIKQYRJEN E KOMISIONIT TË LETRAVE ME VLERË TË RM-së

Upatstvo .docx